Disclaimer en privacy

PRIVACYVERKLARING
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

1 Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! (hierna te noemen: de “Stichting”, “wij” of “ons”), een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland, en gevestigd te Den Haag. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75007932.

In het kader van onze activiteiten worden persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Bijvoorbeeld als u onze website bezoekt, een (zakelijke) relatie met ons heeft of anderszins met ons in contact bent. De Stichting kwalificeert bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring, als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).


2 Uw privacy en de inhoud van dit privacyreglement

In deze privacyverklaring informeren wij u over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen, onder andere, uitleggen welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden wij dit doen, hoe lang wij deze persoonsgegevens zullen bewaren en aan welke partijen wij uw persoonsgegevens zullen verstrekken. Wij nemen uw privacy serieus en wij begrijpen dat het voor u belangrijk is om op de hoogte te zijn van de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen alleen persoonsgegevens verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen u in dat geval een nieuwe versie van de privacyverklaring doen toekomen. De meest recente versie van onze privacyverklaring is ook beschikbaar op onze website https://www.nlom.nl/.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt van iemand anders dan uzelf (bijvoorbeeld van uw collega, uw (juridisch) vertegenwoordiger of zaakwaarnemer) verzoeken wij u om aan die persoon (een kopie van) dit privacyreglement te verstrekken voordat u zijn of haar gegevens aan ons doorgeeft.

3 Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten, verzamelen wij persoonsgegevens van personen die onze website bezoeken, personen met wie wij een (zakelijke) relatie hebben, contactpersonen of vertegenwoordigers van onze (zakelijke) relaties en/of personen die anderszins met ons contact hebben. In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u. Bijvoorbeeld als u de website bezoekt, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of contact met ons opneemt. In enkele gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens via derden (zoals uw werkgever of de partij die u vertegenwoordigt).

4 Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen de volgende gegevens van u:

 • Voor- en achternaam;
 • Titel/functie;
 • Naam werkgever (indien relevant);
 • Zakelijke adresgegevens;
 • Privéadresgegevens (maar alleen als u deze zelf aan ons verstrekt, en deze gegevens noodzakelijk zijn voor ons, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen);
 • Geslacht (om de juiste aanhef te kunnen gebruiken in onze correspondentie);
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Handtekeningen (in geval wij een overeenkomst aangaan met u of de partij die u vertegenwoordigt);
 • Foto’s (voor gebruik op onze website);

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Algemene/dagelijkse bedrijfsvoering van de Stichting, waaronder voor:

 • Het onderhouden van contacten;
 • Het onderhouden van relaties met derde partijen en partijen voor het in contact brengen van partijen met elkaar;
 • Correspondentievoering;
 • De afhandeling van vragen, verzoeken en klachten;
 • Administratieve doeleinden;
 • Marketingdoeleinden en vermeldingen op de website;
 • Het onderhandelen over en sluiten van overeenkomsten en andere zakelijke transacties;
 • De bescherming van onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel;
 • Geschillenbeslechting en het waarborgen van onze positie daarbij;
 • Het uitvoeren van onze statutaire doeleinden;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics cookies. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Geanonimiseerde statistische informatie;
 • IP-adres (gemaskeerd);
 • Bezoekgedrag.

Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • Informatie verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken;
 • Analyseren en verbeteren van de werking van de website.

De voor deze verwerkingen gehanteerde juridische grondslagen zijn:

 • uw toestemming (voor het publiceren van uw naam, foto, en ander beeld- en tekstmateriaal op onze website, voor informatie- en promotiedoeleinden). U heeft op ieder moment het recht om u toestemming in te trekken. U kunt dit doen door te mailen naar info@nlom.nl.
 • ons gerechtvaardigd belang (om de Stichting te kunnen besturen; om de activiteiten van de Stichting goed en effectief te kunnen uitvoeren; om de belangen van de Stichting te behartigen, bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure; om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan; en in het kader van de (algemene en dagelijkse) bedrijfsvoering van de Stichting, bijvoorbeeld bij de verwerking van persoonsgegevens voor communicatieve-, commerciële en administratieve doeleinden).
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening, fiscale verplichtingen en onze administratie- en bewaarplichten).
 • ter uitvoering van een overeenkomst met u of de partij die u vertegenwoordigt, of om op uw verzoek maatregelen te nemen voor het (kunnen) sluiten van een overeenkomst.

5 Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Voor zover noodzakelijk voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, zoals onze partners, VNO-NCW en MKB Nederland, Ministeries, de werkgevers met wie wij samenwerken, onze adviseurs (consultants, advocaten en belastingadviseurs), banken, verzekeraars, auditors, stichtingen of andere organisaties met wie wij gezamenlijk optrekken en onze leveranciers (waaronder IT-leveranciers en andere IT-dienstverleners) en overige dienstverleners met wie wij contracteren.

In sommige gevallen zijn wij (wettelijk) verplicht om bepaalde persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld als wij betrokken zijn bij een juridische procedure, een (wettelijke) verplichting moeten naleven, gehoor moeten geven aan een rechterlijke uitspraak of aan instructies van een verzekeraar of overheidsinstantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens).

Ook kunnen wij voor het opslaan en gebruiken van uw gegevens derden inschakelen, zoals een IT- of systeembeheerder. In dat geval maken wij de vereiste contractuele afspraken met die partij(en) om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derde partijen.

Alle hiervoor genoemde partijen zijn gevestigd in Nederland (of in ieder geval binnen de Europees Economische Ruimte (EER)). Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt en/of toegankelijk gemaakt voor partijen buiten de EER.

6 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en worden verwerkt (zoals hierboven beschreven). Wij bewaren uw contactgegevens dus in ieder geval zolang onze relatie met u voortduurt.

Slechts als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege onze fiscale of boekhoudverplichtingen), of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren. Zo zijn wij verplicht om onze financiële administratie en boekhouding gedurende een periode van 7 jaar te bewaren. Daarnaast bewaren wij onze contracten en de gerelateerde documentatie (zoals offertes, begrotingen, concepten, projectbeschrijvingen en -ideeën en relevante correspondentie) voor een periode van 5 jaar na de datum waarop het contract is beëindigd (tenzij onze wettelijk bewaarplicht langer is). Die bewaartermijn van vijf jaar is gebaseerd op de wettelijke verjaringstermijn voor het instellen van (rechts)vorderingen met betrekking tot contracten.

Toestemmingsformulieren (of een ander document/bewijsstuk waaruit uw verleende toestemming blijkt) bewaren wij zolang wij de persoonsgegevens waarop uw toestemming ziet, nog verwerken. Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, zullen wij ook uw toestemmingsformulier(en) verwijderen, tenzij wij deze nog nodig hebben om aan onze accountability verplichtingen te voldoen.

Voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen die wij hanteren ten aanzien van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen.

7 Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u dat aan ons vragen. U dient dit verzoek schriftelijk bij ons in te dienen per e-mail of per post. U kunt dit verzoek gratis doen. Alleen wanneer uw verzoek buitensporig is (bijvoorbeeld als u onnodig veel verzoeken bij ons indient) kunnen wij van u een vergoeding vragen voor onze administratiekosten.

Naast uw inzagerecht hebt u, onder omstandigheden, het recht:

 • op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • op correctie van uw persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (het ‘recht om vergeten te worden);
 • op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Indien u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u gebruikmaken van de contactgegevens in paragraaf 9 hieronder.

8 Gebruik van cookies

De Stichting maakt op haar website gebruik van Google Analytics cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser.

Wij gebruiken Google Analytics om de bezoekers van onze website te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij onze website gebruiken. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en om bezoekers sneller en gemakkelijker te laten vinden wat ze nodig hebben. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van uw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Wij gebruiken Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegevens daarover verstrekt op haar website. Dit houdt in dat wij de volgende stappen hebben ondernomen, zodat wij u geen voorafgaande toestemming hoeven te vragen voor het gebruik van deze cookies:

 • met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten;
 • uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • het delen van gegevens (met derden) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor meer informatie over de wijze waarop Google met deze gegevens omgaat, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Indien u wilt voorkomen dat er Google Analytics cookies worden geplaatst bij uw bezoek aan onze website, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren. U kunt hier meer informatie vinden over de afmelding en hoe u de add-on voor de browser correct kunt installeren.

9 Contact

Bij vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan via de volgende contactgegevens:
Naam: Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!
Adres: Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Telefoonnummer: 070 – 3940 349
E-mailadres: info@nlom.nl